วันที่ 25 เมษายน 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน 40,000 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตครบวงจร โดยการให้การศึกษาและฝึกอาชีพ 

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ