วันที่ 25 เมษายน 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน 40,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลระดับชาติ

วันที่ 25 เมษายน 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน 40,000 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้หญิง

วันที่ 25 มีนาคม 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท ให้กับโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบน้ำ

วันที่ 19 มกราคม 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด บริจาคงบประมาณ 50,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองจัง

วันที่ 13 กรกฏาคม 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ร่วมบริจาคต้นไม้ส่งเสริมการปลูกป่าให้กับชาวบ้านและชุมชนที่ โครงการหลวงแม่จริม มูลค่า 248,000 บาท

วันที่ 25 เมษายน 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ร่วมบริจาคสมทบ 40,000 บาท ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด สมทบทุน 1,700,000 บาท กับศิริราชมูลนิธิ ในโครงการต่อลมหายใจบริจาคเครื่อง High Flow จำนวน 10 เครื่อง

วันที่ 25 เมษายน 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน 1,000,000 บาท อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

วันที่ 25 เมษายน 2564

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมบริจาค 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา