ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท เวสท์คอน จำกัด

ทุนจดทะเบียน

239,000,000 บาท

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม 
อาคารเรียน มหาวิทยาลัย
อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล

ชื่อบริษัท

บริษัท เวสท์คอน จำกัด

ทุนจดทะเบียน

239,000,000 บาท

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม 
อาคารเรียน มหาวิทยาลัย
อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล

จำนวนพนักงาน

พนักงาน 227 คน

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 1
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

วันก่อตั้งบริษัท

28 กรกฎาคม 2525

ข้อความจากกรรมการผู้จัดการ

Play Video

ข้อความจาก
กรรมการผู้จัดการ

พวกเราคือ “นักก่อสร้าง” ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างซื่อตรง คำนึงถึงความรับผิดชอบต่องานทั้งก่อนและหลังการก่อสร้างเพราะเราภูมิใจกับงานที่เราทำ และ Proud to be WESTCON

ด้วยปรัชญาการทำงาน “Constructiveness Generates Quality Output” เป้าหมายหลักของเรา คือ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และคำนึงถึงความพึงพอใจของเจ้าของงานเป็นสำคัญ

ทีมผู้บริหารและวิศวกรของ WESTCON มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ สามารถวางแผนงานได้อย่างมีแบบแผน ทั้งการประเมินต้นทุน กำหนดเวลาการทำงาน และควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างจึงได้รับความไว้วางใจ ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ตลอดมา

หลักการของเวสท์คอน

จิตวิญญาณในการเป็น “นักก่อสร้างที่ดี” ของพนักงาน WESTCON
เกิดจากรากฐานที่สำคัญ 5 ประการ คือ

Willingness

ทำงานด้วยความเต็มใจ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

Energetic

มีความคิดริเริ่ม มุมานะ เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

Spirit

มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน

Teamwork

ทำงานเป็นหมู่คณะ

CONstructive

สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ