มาตรฐานของเรา

มาตรฐานของเรา

Quality - WIC

WESTCON สร้างมาตรฐานสูงสุดด้านการก่อสร้าง เราจัดทำ
WESTCON Institute of Construction หรือ WIC ขึ้น
เพื่อควบคุมคุณภาพในการทำงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

WIC คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลการก่อสร้างโดยละเอียดทุกขั้นตอนจากประสบการณ์กว่า 30 ปี ครอบคลุมการทำงาน ทั้งด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม สร้างแบบแผนที่ดีในการก่อสร้าง
ที่มีคุณภาพ


ทีมงาน WESTCON ยึดถือ WIC เป็นแนวทางปฏิบัติทุกการก่อสร้าง
ที่เราดำเนินงานจึงเป็นโครงการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพระดับ World-Class

WESTCON สร้างมาตรฐานสูงสุดด้านการก่อสร้าง
เราจัดทำ WESTCON Institute of Construction
หรือ WIC ขึ้น เพื่อควบคุมคุณภาพในการทำงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

WIC คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลการก่อสร้างโดยละเอียด
ทุกขั้นตอนจากประสบการณ์กว่า 30 ปี ครอบคลุม
การทำงาน ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
สร้างแบบแผนที่ดีในการก่อสร้างที่มีคุณภาพ


ทีมงาน WESTCON ยึดถือ WIC เป็นแนวทางปฏิบัติ
ทุกการก่อสร้างที่เราดำเนินงานจึงเป็นโครงการที่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพระดับ World-Class

Westcon Institute of Construction

Safety

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือสิ่งสำคัญในการก่อสร้างอาคาร WESTCON มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ทำหน้าที่มอบความปลอดภัยให้กับทุกคนในโครงการ

เรามีการกำหนดนโยบายและจัดทำคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่มาตรการป้องกันอันตรายการปฐมพยาบาลไปจนถึง กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

WESTCON มีการฝึกอบรมและรณรงค์ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

เพื่อมอบความอบอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคาร 

ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน คือสิ่งสำคัญในการก่อสร้างอาคาร
WESTCON มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ทำหน้าที่มอบความปลอดภัยให้กับทุกคนในโครงการ

เรามีการกำหนดนโยบายและจัดทำคู่มือความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่มาตรการป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลไปจนถึงกฎหมาย 
และข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง


WESTCON มีการฝึกอบรม และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อมอบความอบอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคาร

Technology and digital engineering

WESTCON ลงทุนกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการก่อสร้างให้กับเจ้าของโครงการ

BIM

เราใช้เทคโนโลยี BIM
(Building Information Modeling) สร้างความความแม่นยำในการก่อสร้าง ทั้งการเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง รวมถึงการวางแผนงานต่าง ๆ ของอาคาร

BIM

เราใช้เทคโนโลยี BIM
(Building Information Modeling) สร้างความความแม่นยำในการก่อสร้าง ทั้งการเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง
รวมถึงการวางแผนงานต่าง ๆ ของอาคาร

SAP

เราจัดการข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยระบบ SAP เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในงานก่อสร้าง

Primavera P6

การใช้ Primavera P6 ทำให้ WESTCON สามารถบริหารโครงการก่อสร้างและวิเคราะห์แผนงานได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของโครงการ