Technology

WESTCON ลงทุนกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างให้กับเจ้าของโครงการ

  • เราใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) สร้างความความแม่นยำในการก่อสร้าง ทั้งการเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง
    รวมถึงการวางแผนงานต่าง ๆ ของอาคาร

  • เราจัดการข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยระบบ SAP เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในงานก่อสร้าง
  • การใช้ Primavera P6 ทำให้ WESTCON สามารถบริหารโครงการก่อสร้างและวิเคราะห์แผนงานได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
    เพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของโครงการ