April 25, 2021

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน 40,000 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตครบวงจร โดยการให้การศึกษาและฝึกอาชีพ 

Other Activities

April 25, 2021

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมบริจาค 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์

Read Details

July 13, 202

บริษัท เวสท์คอน จำกัด ร่วมบริจาคต้นไม้ส่งเสริมการปลูกป่าให้กับชาวบ้าน

Read Details

April 25, 2021

ริษัท เวสท์คอน จำกัด ร่วมบริจาคสมทบ 40,000 บาท ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุน

Read Details